nextOffset method

int nextOffset ()

Implementation

int nextOffset() {
  return _nextOffset;
}