responseInlineSizeV1 property

int responseInlineSizeV1

final

Implementation

final int responseInlineSizeV1;