responseInlineSizeV2 property

int responseInlineSizeV2

final

Implementation

final int responseInlineSizeV2;