zx_arm64_exc_data_v1

Summary

Public attributes

esr
uint32_t
far
uint64_t
padding1[4]
uint8_t

Public attributes

esr

uint32_t zx_arm64_exc_data_v1::esr

far

uint64_t zx_arm64_exc_data_v1::far

padding1

uint8_t zx_arm64_exc_data_v1::padding1[4]