fdf_internal::TestSynchronizedDispatcher

Summary

Constructors and Destructors

TestSynchronizedDispatcher(DispatcherType type)
~TestSynchronizedDispatcher()

Public types

DispatcherType{
  Default,
  Managed
}
enum

Public functions

dispatcher()
async_dispatcher_t *
driver_dispatcher()

Public types

DispatcherType

 DispatcherType
Properties
Default
Managed

Public functions

TestSynchronizedDispatcher

 TestSynchronizedDispatcher(
  DispatcherType type
)

dispatcher

async_dispatcher_t * dispatcher()

driver_dispatcher

const fdf::SynchronizedDispatcher & driver_dispatcher()

~TestSynchronizedDispatcher

 ~TestSynchronizedDispatcher()